Az elmúlt időszakra visszatekintve rendkívül gyors és erőteljes változáson ment keresztül intézményünk, mely 2004. 07. 01-i hatállyal jött létre a város óvodáinak összevonásával.

 

A Dunaújvárosi Óvoda, 12 tagóvodával, 59 gyermekcsoporttal, 1437 férőhelyen működik.

 

2013.04.01-től az óvodai élet szerves részét képező főzőkonyháink kiszervezésre kerültek. A gyermekétkeztetés feladatát külső szolgáltató látja el.

 

Az intézmény tagóvodáinak elhelyezkedése, a városrészek tagoltságához igazodik. A tagóvodák különbözősége megmutatkozik épületi struktúrájukban, alkalmazotti és gyermek létszámaikban.

 

Az intézmény nevelési tevékenységének sajátossága, hogy valamennyi csoportban integrált nevelést biztosít az önkormányzat Dunaújváros Közgyűlése 328/2008. (VI.19.) KH számú határozata alapján.

 

Az intézmény humán erőforrása biztosított. A nevelést végző óvodapedagógusok képzettsége a törvényi előírásoknak megfelel. A nem pedagógus dolgozók száma az ellátandó feladatokhoz és a jogszabályi előírásokhoz igazodik

 

Az óvodapedagógusi álláshelyek számának meghatározása a tagóvodák nyitva tartásához, a gyermek csoportok számához, a kötelező óraszámhoz igazodik és biztosítja a teljes nyitva tartási időben az óvodapedagógusok jelenlétét napi legalább két óra átfedési idővel.

 

Az oktatás stratégiája lett az egész életen át tartó tanulás, ami nemcsak óvodásaink jövőjét érintő feladat, hanem az óvodai dolgozóké is. A pedagógusaink magasan kvalifikált szakemberek, technikai dolgozóink képzettek.  Minden óvodai csoporthoz biztosított egy dajka, többsége szakképzett.

 

Az óvónői kompetenciák közül kiemelkedik a saját szakmai fejlődés irányítása, elősegítése az egész életen át tartó tanulás folyamatában.

 

A Dunaújvárosi Óvoda létrejöttekor a már meglévő és működő munkaközösségek szakmai szerepe és hatékonysága megnövekedett.

 

Fontos feladatuk lett a szakmai munka színvonalának megtartásában és az intézmény szervezeti kultúrájának alakításában, folyamatos fejlesztésében. a munkaközösségek az óvoda pedagógusok szakmai műhelyei, segítséget nyújtanak a tagoknak munkájukban.

 

A Dunaújvárosi Óvoda célja, szakszerű, hatékony és gazdaságos intézmény működtetése, amelyben az óvodáskorú gyermekek sokoldalú, tapasztalatokra épülő, harmonikus személyiségfejlődése biztosított. Az egységes pedagógiai szemlélet, összehangolt szakmai szellemiség kialakítása- szervezeti kultúra fejlesztése.

Helyi Óvodai Pedagógiai Programunk újbóli felülvizsgálata 2018. szeptember 01-én megtörtént, hiszen a szervezeti átalakulás, a jogszabályi változások ezt indokolttá tették.

 

2017. tavaszán Bázisintézmény lettünk.

 

Továbbra is fontos számunkra:

 

A nevelő-fejlesztő tevékenység intézményi gyakorlatának további erősítése.

 

Hatékony együttműködés a családokkal.

 

A munkaközösségek tagjainak éves értékelései és tapasztalatai alapján különös gondot fordítunk a munkaközösség hatékony munkájára.

 

Fontos a kollégák informatikai kompetenciáinak mérhető fejlődése, fejlesztése.

Különös figyelem a gyakornok, és a pályájuk első nagy szakaszában lévő kollégák szakmai támogatására.

Kiemelt figyelmet fordítunk továbbá a pedagógus életpálya minél magasabb szintű teljesítésére. Jelenleg 9 fő gyakornok, 73 fő Pedagógus I., 33 fő Pedagógus II., 5 fő Mesterpedagógus dolgozik tagóvodáinkban.

Fokozott figyelem többek között a környezetre, az infrastruktúrára, a személyzeti ellátottságra, és az irányításra.

 

 

Pedagógiai gyakorlati munkánk során a továbbiakban is fókuszálunk az Óvodai nevelés országos alapprogramjának „üzeneteire”:

 

-          Értékmegőrzés, beszélő környezet, inkluzív (befogadó) pedagógiai

szemlélet, szabad játék, kompetenciafejlesztés, érzelmi, erkölcsi és közösségi nevelés.

 

-          A tevékenységekben megvalósuló tanulás, a gyermeki igények beépülhetnek, a

lebonyolítás menete nyílt, változó idejű, a téma „mélyére ás”.

 

-          Iskolásítási tilalom, kulcsszereplő az óvodapedagógus.

 

-          Az egészség védelme, karbantartása tanítható, a környezettudatos magatartás formálása, a  mozgás megújulása: egészségfejlesztő testmozgás.

 

Intézményünk 2011 óta előminősített referencia intézményként három tagóvodában a

TÁMOP 3.1.7-2011 pályázat keretében három „jó gyakorlat”-ot működtet, a projekt fenntartási jelentéseket folyamatosan készítjük.

 

TÁMOP 3.1.7. pályázati projektek fenntartása:

 

TÁMOP – 3.1.7.-11/2-2011-0476 Római Városrészi Tagóvoda

 

TÁMOP – 3.1.7.-11/2-2011-0477 Bóbita Tagóvoda

 

TÁMOP – 3.1.7.-11/2-2011-0479 Szivárvány Tagóvoda/Jogutódként – Aprók Háza Tagóvoda

 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata sikeres pályázatot nyújtott be: a TOP-6.5.1-15-DU1-2016-00001 kódszámú, a „Dunaújvárosi Óvoda épületenergetikai fejlesztése” elnevezésű projekt vonatkozásában elnyert 154 millió forint értékben.
A (nem energetikai jellegű) megújulást, korszerűsítést célzó beruházási feladatokra a „Dunaújvárosi Óvoda felújítása” megnevezésű, TOP-6.2.1-15-DU1-2016-00002 azonosítószámú projektre elnyert 280,74 millió forint szolgált forrásként. Mindkét projekt európai uniós, vissza nem térítendő támogatásban részesült. A projekt keretében két tagóvodánk felújítása valósult meg 2017. nyarán. (Aprók Háza Tagóvoda, Napsugár Tagóvoda)

 

A Zöld Óvoda hálózatnak is tagjai vagyunk.

 

12 tagóvodánk, a magas színvonalú pedagógiai munka mellett, rendkívül színes, változatos programokkal várja az őket választó családokat.

 

 

 

Dunaújváros, 2018. szeptember 01

 

Szeretettel ajánljuk figyelmébe minden kedves érdeklődőnek intézményünket!