„Csinálj bármit, mindig az számít,
hogy hogyan csinálod, és van-e kivel,
mert ez csapatjáték, és már az is ajándék,
ha figyelsz arra, aki rád figyel.”
(William Shakespeare)

Az elmúlt időszakra visszatekintve rendkívül gyors és erőteljes változáson ment keresztül intézményünk, mely 2004. 07. 01-i hatállyal jött létre a város óvodáinak összevonásával.
A Dunaújvárosi Óvoda jelenleg, 10 tagóvodával, 48 gyermekcsoporttal, 1185 férőhelyen működik.

2013.04.01-től az óvodai élet szerves részét képező főzőkonyháink nagy sajnálatunkra kiszervezésre kerültek. A gyermekétkeztetés feladatát azóta külső szolgáltató látja el.

Az intézmény tagóvodáinak elhelyezkedése, a városrészek tagoltságához igazodik. A tagóvodák különbözősége megmutatkozik épületi struktúrájukban, alkalmazotti és gyermek létszámaikban.

Az intézmény nevelési tevékenységének sajátossága, hogy valamennyi csoportban integrált nevelést biztosít az önkormányzat Dunaújváros Közgyűlése 328/2008. (VI.19.) KH számú határozata alapján.

Az intézmény humán erőforrása biztosított - de bennünket is érint a pedagógus hiány - a nevelést végző óvodapedagógusok képzettsége a törvényi előírásoknak megfelel. A nem pedagógus dolgozók száma az ellátandó feladatokhoz és a jogszabályi előírásokhoz igazodik.

Az oktatás stratégiája lett az egész életen át tartó tanulás, ami nemcsak óvodásaink jövőjét érintő feladat, hanem az óvodai dolgozóké is. A pedagógusaink magasan kvalifikált szakemberek, technikai dolgozóink képzettek.  Minden óvodai csoporthoz biztosított egy szakképzett dajka.
Az óvónői kompetenciák közül kiemelkedik a saját szakmai fejlődés irányítása, elősegítése az egész életen át tartó tanulás folyamatában.

A Dunaújvárosi Óvoda létrejöttekor a már meglévő és működő munkaközösségek szakmai szerepe és hatékonysága megnövekedett.

Fontos feladatuk lett a szakmai munka színvonalának megtartásában és az intézmény szervezeti kultúrájának alakításában, a folyamatos fejlesztésében. A munkaközösségek az óvodai pedagógusok szakmai műhelyei, segítséget nyújtanak a tagoknak a mindennapi munkájukhoz. Fontos a folyamatos módszertani megújulás mindenki számára.

A dunaújvárosi családok, mind ugyanazt szeretnék az óvodától: a lehető leggondosabban járjon el gyermekeik sikeres felnőtté válásának folyamatában, mindezt úgy, hogy a gyermekek biztonságban legyenek és szeressenek óvodába járni.

Intézményünk pedagógusai és dolgozói részére a tudás öröme, az óvodás korú gyermekek nevelésének szépsége és feladatai mellett, értéket jelent egymás megbecsülése és az összetartozás.

Pedagógiai Programunk irányt mutat az óvodapedagógusok részére, ezzel egyenlő működési esélyt biztosítva a 10 tagóvoda számára, hogy minden óvodánkba járó gyermek egyenlő eséllyel részesülhessen színvonalas nevelésben.

Feladatunk a gyermekkor örömeinek és lehetőségeinek minél teljesebb és intenzívebb átélésének segítése.

Intézményünkben a tagóvodai nevelőközösségek szélsőségektől mentes pedagógiai nézeteik, értékrendjük, előnyös különbözőségük megtartásának és erősítésének lehetőségével színesítik Dunaújváros óvodaképét, amelyben a nevelés minden résztvevője fontos és megbecsült!

A gondosság, mint minőségi nevelési környezet jellemzi intézményünket.

A lehető leghatékonyabban hasznosítjuk költségvetési, tárgyi és humán erőforrásainkat az óvodai élet szervezése, és a gyermekek nevelésének folyamata során. Célunk olyan pedagógiai haszon elérése, mely a gyermekek óvodás évei alatt és az iskolába lépéskor is a család és a pedagógus részére eredményeket mutat. Ez a dunaújvárosi óvodákba járó valamennyi gyermekre érvényes kell, hogy legyen.

A város óvodáinak óvodapedagógusai széleskörű pedagógiai felkészültséggel, a tagóvodák közösségei által kialakított hagyományok és elfogadott értékrend alapján nevelik, fejlesztik a gyermekeket.

Az óvodapedagógus feladata, hogy figyelembe vegye a gyermek egyéni képességét, fejlettségének ütemét, hogy segítséget nyújtson a gyermekek személyiségének, képességének, tehetségének kibontakoztatásához. E pedagógiai feladat megvalósítása során a pedagógusnak mindig a lehető legjobb megoldást kell választania azért, hogy érvényesüljön a gyermek mindenekfelett álló érdeke.

Ennek lehető legsikeresebb megvalósításában segítőink, az óvodában dolgozó valamennyi munkatársunk – gyógypedagógusok, gyógypedagógiai asszisztensek, pedagógiai asszisztensek, dajkák valamint legfontosabb közvetlen partnereink – a szülők, akik nélkül ez nem valósulhatna meg maradéktalanul. További támogatónk ebben a folyamatban fenntartónk, Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata, Polgármester Úr irányításával.

 

A Dunaújvárosi Óvoda célja, szakszerű, hatékony és gazdaságos intézmény működtetése, amelyben az óvodáskorú gyermekek sokoldalú, tapasztalatokra épülő, harmonikus személyiségfejlődése biztosított. Az egységes pedagógiai szemlélet, összehangolt szakmai szellemiség kialakítása- szervezeti kultúra fejlesztése.

Helyi Óvodai Pedagógiai Programunk újbóli felülvizsgálata 2020. nyarán ismét megtörtént, hiszen a szervezeti átalakulás, a jogszabályi változások ezt indokolttá tették.

 2017. illetve 2020. tavaszán újra az Oktatási Hivatal Bázisintézménye lettünk.

 

Továbbra is fontos számunkra:
A nevelő-fejlesztő tevékenység intézményi gyakorlatának további erősítése. Hatékony együttműködés a családokkal. Fontos a kollégák informatikai kompetenciáinak mérhető fejlődése, fejlesztése. Különös figyelmet fordítunk a gyakornok, és a pályájuk első nagy szakaszában lévő kollégák szakmai támogatására illetve a több éves tapasztalattal rendelkező dolgozóink mentálhigiénéjére.

Jelenleg 5 fő gyakornok, 36 fő Pedagógus I., 39 fő Pedagógus II., 7 fő Mesterpedagógus dolgozik tagóvodáinkban.

 

Pedagógiai gyakorlati munkánk során a továbbiakban is fókuszálunk az Óvodai Nevelés Országos Alapprogramjának „üzeneteire”:

  • Értékmegőrzés, beszélő környezet, inkluzív (befogadó) pedagógiai szemlélet, szabad játék, kompetenciafejlesztés, érzelmi, erkölcsi és közösségi nevelés.
  • A tevékenységekben megvalósuló tanulás, a gyermeki igények beépülhetnek, a lebonyolítás menete nyílt, változó idejű, a téma „mélyére ás”.
  • Iskolásítási tilalom, kulcsszereplő az óvodapedagógus.
  • Az egészség védelme, karbantartása tanítható, a környezettudatos magatartás formálása, a  mozgás megújulása: egészségfejlesztő testmozgás.

Intézményünk 2011 óta előminősített referencia intézményként három tagóvodában (Aprók Háza – utód intézményként, Bóbita, Római Városrészi) a TÁMOP 3.1.7-2011 pályázat keretében három „jó gyakorlat”-ot működtet, a projekt fenntartási jelentéseket folyamatosan készítjük.
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata sikeres pályázatot nyújtott be: a TOP-6.5.1-15-DU1-2016-00001 kódszámú, a „Dunaújvárosi Óvoda épületenergetikai fejlesztése” elnevezésű projekt vonatkozásában elnyert 154 millió forint értékben.
A projekt keretében két tagóvodánk teljes energetikai felújítása valósult meg 2017. nyarán. (Aprók Háza Tagóvoda, Napsugár Tagóvoda)

10 tagóvodánk, a magas színvonalú pedagógiai munka mellett, rendkívül színes, változatos programokkal várja az őket választó családokat.

 

Szeretettel ajánljuk figyelmébe minden kedves érdeklődőnek intézményünket!

 

Dunaújváros, 2023. szeptember 01.