2400 Dunaújváros, Petőfi S. u. 4.

Tel.: 25/ 412-809

 

Tagóvoda-vezető: Lőrincz Andrea Ágnes

Nyitvatartás: 5:30 - 17:00 óra

Férőhelyek száma: 40 fő

Csoportok száma: 2

Csillagszeműekért gyermekalapítványunk segíti az óvodánk működését, tárgyi feltételeinek javítását, a Freinet pedagógia megvalósulását.

Adószámunk: 18495865-1-07

 

                                                                                     KATICA TAGÓVODA

 

Óvodánk a Pentele Városrészben, a Duna-part közelében található. Családi ház jellegű, két csoportos épület. Csoportszobái közös öltözővel, mosdóval rendelkeznek – világosak, parkettásak, lambériával burkoltak.

A füves, dombos, tágas óvodaudvart a virágágyások, a konyhakert, a gyógynövény-sarok teszi még változatosabbá.

Többféle mászóka, csúszda, hinta áll a gyerekek rendelkezésére. A babaház, az árnyékolós homokozó megfelelő helyet, teret adnak a gyermekek szabad játékának. Mindennap hosszú időt biztosítunk számukra a szabadban történő mozgáshoz, játékhoz.

Nevelési programunk előtérbe helyezi a külső világ tevékeny megismerését – a környezettudatos nevelést, a fenntarthatóságra nevelés pedagógiáját – kiemelt figyelmet fordítva a helyi értékek megismertetésére, védelmére és megőrzésére.

Nevelési céljaink, feladataink között nagy hangsúlyt fektetünk helyi adottságaink alapján a környezetvédelmi feladatok megvalósítására. A lakóhely-megismerési tevékenységek – az épített és a természeti környezet védelme, a madárvédelem, a fák védelme – a mindennapi tevékenységeink részét képezik. Fontosnak tartjuk az egészséges életvitel alapozását, a hagyományok ápolásával erősítjük a gyermekek kötődését szülőföldjükhöz, természeti és kulturális örökségünkhöz. Gyermekeinknél megalapozzuk az alapvető táplálkozási, fogyasztási hulladékkezelési szokásokat.

Olyan nevelési környezetet teremtünk, amelyben kiemelt helyen áll a játék, a mozgás, a játékos cselekvéses tanulás, a szenzitív módszerek, a helyszíni tapasztalás, a tevékenykedtetés, a felfedezés és az élménypedagógia.

 

Az élőlények szeretetére, tiszteletére, a természet és az ember által létrehozott értékek megóvására és az ezzel kapcsolatos szabályok elfogadására nevelünk.

A gyermek nevelését egyéni képességükhöz és fejlettségükhöz igazodó, differenciált bánásmód megvalósításával valósítjuk meg.

Pedagógiai munkánk során a nevelést és az oktatást egységnek tekintjük, a gyermekek teljes személyiségének fejlesztésére, önállóságuk kibontakoztatására törekszünk. Tudatosan figyelünk arra, hogy a gyermekek számára az esélyegyenlőség, az elfogadás, az együttműködés értékeit közvetítsük.

 

Más köznevelési intézményekkel (bölcsőde, tagóvoda, iskola), közművelődési intézményekkel (könyvtár, múzeum, színház) folyamatosan tartjuk a kapcsolatot, így már ebben az életkorban elősegítjük a gyermekek életvitelébe történő beépülésüket.

 

Hagyományosan jó az együttműködés az óvoda és a szülők között. A szülők bekapcsolódhatnak az intézmény életébe és ötleteikkel alakíthatják azt. Programjainkon, hagyományos ünnepeinken jelen vannak – jeles napok, rendezvények előkészítésében, szervezésében, lebonyolításában részt vesznek. Támogatják a gyermekek külső helyszíneken szervezett tevékenységeit. Valljuk, hogy munkánk csak támogató és együttműködő családokkal lehet sikeres és eredményes.

Törekszünk arra, hogy minden ránk bízott kisgyermek megkapja a neki legmegfelelőbb gondoskodást, nevelést, ezáltal nyitott, boldog és harmonikus személyiséggé fejlődjön.

 

Jó gyakorlatunk/Innovációnk

 

  • Hagyományápolás – Pentelei hagyományok ápolása - A közös élmények pozitív, erősítő, összetartó közösségépítő hatással legyen az óvodai közösségükre. A családok aktív bekapcsolódásának megtermése, részvétele az óvodai programokba. Hagyományok és környezeti értékek átadása. Együttműködés - Pentelei Nyugdíjas Klub hagyományőrző tagjaival. Mikuláskor, karácsonykor, Húsvétkor, Anyák napján a klubjuk tagjait meglátogatjuk az óvodás gyermekkel és szüleikkel, számukra az évszakhoz kapcsolódó műsorral készülünk, Ők pedig az óvodásainkat megvendégelésben és apró meglepetésben részesítik.

 

 

Nevelőmunkánkat segítő alapítvány: ”Csillagszeműekért Gyermekalapítvány”